Logo triathlon Geldrop

Reglement

Het wordt van alle deelnemers van de Triathlon Geldrop verwacht dat ze zich op de hoogte stellen van het gehele wedstrijdreglement.

Beknopt (geheugensteuntje)

 1. Zorg dat je je op tijd aanmeldt voor het ontvangen van je startnummer en overige zaken.
 2. Zwemmen badmuts op, sokken uit
 3. Passende fietshelm verplicht (bandje strak om kin)
 4. Fietsen: Helm vast, daarna fiets pakken
 5. Nooit fietsen in wisselzone (pas bij lijn/balk fiets op en voor lijn/balk weer fiets af)
 6. Niet stayeren (10 meter afstand houden)
 7. Houd je aan verkeersregels
 8. Blijf op het parcours
 9. Fiets en loop met shirt en schoenen
 10. Geen headsets
 11. Startnummer zichtbaar (op rug bij fietsen, aan voorkant bij lopen)
 12. Niemand hinderen
 13. Geen hulp aannemen

Als we verwachten dat het water te koud zal zijn op de dag van de wedstrijd kunnen we het programma aanpassen. Houdt onze website in de gaten voor de laatste informatie.

Uitgebreid

 1. Je moet je op tijd aanmelden voor het ontvangen van je startnummer en overige zaken. Als je te laat bent dan kan je toegang tot de wedstrijd geweigerd worden door de Wedstrijdleiding.
 2. Zwemmen met blote voeten en met onze badmuts
 3. Een goed passende fietshelm is verplicht
 4. Bij plaatsen van fiets in Parc Fermé voor aanvang wedstrijd wordt de fiets gecontroleerd op veiligheid. Goed werkende remmen en ook helm wordt gecontroleerd. Bij incorrect materiaal wordt deelnemer uitgesloten van de wedstrijd.
 5. Stayeren is bij het fietsen niet toegestaan. Van stayeren is sprake zodra de fiets in de stayerzone komt:
  • Stayerzone bij Standaard afstand en korter: De stayerzone meet 10 meter, gerekend vanaf de voorste rand van het voorwiel. Een deelnemer mag in de stayerzone van een andere deelnemer komen, maar wordt geacht door die zone heen te fietsen. Een deelnemer heeft maximaal 20 seconden om door de stayerzone van een andere deelnemer heen te fietsen.
  • Stayerzone van een motorfiets: De stayerzone achter een motorfiets meet 15 meter. Dit geldt ook bij wedstrijden waar stayeren is toegestaan.
  • De stayerzone van elk motorvoertuig op het fietsparcours meet 35 meter. Dit geldt ook bij wedstrijden waar stayeren is toegestaan.
 6. Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan, net als het hulp aannemen van buitenaf.
 7. Een deelnemer die de wedstrijd staakt dient dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding door te geven.
 8. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 9. De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met de medische staf, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen. Uitsluiting van deelname is tevens mogelijk in geval van onsportief of onbehoorlijk gedrag, zulks op overweging van het bestuur.
 10. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
 11. Het meenemen van voorwerpen die kunnen leiden tot beperking van de veiligheid in het evenement is niet toegestaan. Het volgen van de wedstrijd met auto’s, motoren of andere middelen is niet toegestaan.
 12. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen, geen afval achterlaat, wildplassen is verboden.
 13. Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te laten of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 14. De feitelijke toewijzing van startvakken aan een deelnemer geschiedt door de organisator. De deelnemer is verplicht om het minimaal aantal minuten voor de start in de desbetreffende vakken aanwezig te zijn – zulks in overeenstemming met de voorwaarden die tijdens de wedstrijddag worden aangegeven.
 15. De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende nummer is vermeld. De Deelnemer dient dit in overeenstemming met de aanwijzingen op de wedstrijddag te bevestigen en dragen. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Bij het niet op volgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. Bij het fietsen wordt het nummer op de rug gedragen, bij het lopen aan de voorkant.
 16. Tijdsregistratie geschiedt handmatig, waar de startnummers dus duidelijk zichtbaar moeten zijn. Bij de (loop) finish moet het startnummer aan de voorkant zichtbaar zijn, anders kan er geen tijd genoteerd worden. De eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden. Bij het fietsen moet het startnummer zichtbaar zijn op de rug van de deelnemer. Dit voor het tellen van de fietsrondes. Als het startnummer niet zichtbaar is bij het fietsen dan kan er dus ook niet geteld worden en zal de deelnemer geen eindtijd krijgen. Het gebruik van een nummerband is ten zeerste aan te raden (dan kan je het nummer eenvoudig aan doen na het zwemmen en op de rug dragen bij het fietsen, vervolgens kan het nummer bij overgang naar het lopen naar de voorkant gedraaid worden)
 17. Elke deelnemer aan de wedstrijd die binnen de afgesproken eindlimiet de finish haalt, maakt kans op ereprijzen. Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement. Een toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.
 18. De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Wedstrijdleiding.

Onze verenigingen

Wij danken onze sponsoren!